Groepdoorbrekend werken

                                                                     
In ons huidige onderwijsproces zitten de kinderen niet alleen in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht, maar wordt er ook gebruik gemaakt van andere ruimtes, zoals stiltelokaal, leerplein of lokalen van andere groepen uit dezelfde bouw. Dat betekent dat ook andere leerkrachten dan de eigen leerkracht met het kind werken.
Onze leerkrachten hebben hierdoor steeds wisselende rollen voor meer kinderen dan alleen kinderen uit hun eigen groep: sturen, onderzoeken, uitdagen, begeleiden, coachen,…
Een voorbeeld van het hierboven geschetste proces: Alle kinderen van groep 6,7 en 8 uit de 4 bovenbouw groepen gaan groepdoorbrekend werken. De kinderen kunnen op dat moment gebruik maken van alle ruimtes te weten de 4 lokalen, het leerplein en het stilte lokaal. Daarnaast is er de begeleiding van de 4 groepsleerkrachten, een extra leerkracht en/of een onderwijsassistent. Kinderen plannen zelf hun taak, geven aan wat ze nodig hebben (wel of geen instructie) en de plek waar ze hun taak willen uitvoeren. Voordelen die we middels deze werkwijze onder andere ervaren zijn:
 • Meer eigenaarschap van het kind bij de eigen ontwikkeling
 • Meer leerkrachten die zicht hebben op de ontwikkeling van het kind
 • Meer aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind (bijvoorbeeld wel / geen instructie)
 • Meer aansluiten bij de leerstijl van het kind
 • Instructies van verschillende groepen kunnen gekoppeld worden (werkt effectiever)
 • Meer mogelijkheden tot samenwerken en elkaar helpen
 • Het onderlinge contact tussen alle kinderen binnen een bouw verbetert
 • Kinderen leren reflecteren op hun processen en hun eigen handelen
 • Hoge taakgerichtheid, betrokkenheid én opbrengsten
 • Meer gebruik maken van talenten/ specialisme van de leerkrachten en kinderen
 • Meer mogelijkheden om kinderen met concrete materialen in kleine groepjes te laten werken (ICT-middelen, materialen Wetenschap & Technologie, Smartgames etc.)
Kortom onze kinderen leren om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Wij spreken dan over eigenaarschap. U als ouders/verzorgers en wij als school ondersteunen hen daarbij met elk onze eigen taak en verantwoordelijkheid.
In de ontwikkeling van onze kinderen zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid dus essentieel. Kinderen gaan steeds meer hun eigen ontwikkeling vormgeven. Wij als school stellen daarbij samen met kinderen doelen op waaraan ze gaan werken. We reflecteren met kinderen op hun leerproces en hun resultaten. Samen met de kinderen maken we hun ontwikkeling zichtbaar. We zien dat dit erg motiverend voor hen werkt en onderlinge cognitieve verschillen zijn geen punt meer.

Ons doel is dat elk kind zich ontplooit tot een persoon, die in de huidige maatschappelijke samenleving zijn/haar weg vindt.