Verlof aanvragen

 
Er zijn verschillende omstandigheden waarvoor verlof kan worden aangevraagd.
Deze aanvraag dient altijd vooraf op papier te worden ingediend! U kunt hiervoor het formulier downloaden of ophalen bij de adminstratie (Audrey van Ratingen).

Er kan verlof aangevraagd worden voor:
 • voor het voldoen aan een godsdienstige verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing (1 dag);
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (of 1 of ten hoogste 2 dagen)
 • bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/adoptie (ten hoogste 2 dagen);
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur te regelen);
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e graad (ten hoogste 1 dag);
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag of tenhoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is);
 • naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van te voren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Er kan verlof aangevraagd worden:
 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het alleen mogelijk is buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • en wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk is.
 Vakantieverlof mag:
 • niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Let op:
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren als er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Meer informatie over de leerplichtwet kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.